หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
งานพัสดุ

UserFiles/03.pdf

รายละเอียดเกี่ยวกับงานพัสดุ

 1.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

             -ปฏิทินการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2557

              - เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์   คลิกเลย

              - เอกสารการขอเบิกเงินค่าจ้างหมดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  คลิกเลย

   2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ

           - การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนากรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   คลิกเลย

            - แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง   คลิกเลย

           - แบบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ      คลิกเลย

           - แบบบัญชีรายการพัสดุชำรุด    คลิกเลย

            - คำอธิบาย    คลิกเลย

           - แบบบัญชีรายการพัสดุที่ตรวจพบรับจ่ายไม่ถูกต้อง   คลิกเลย

            - แบบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง   คลิกเลย

          - รายงานผลการสืบข้อเท็จจริง  คลิกเลย

           - แบบบัญชีรายการพัสดุที่ขายทอดตลาด คลิกเลย

           - ขั้นตอนการขายทอดตลาด     คลิกเลย

          - แบบรายละเอียดรายการพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียน คลิกเลย

         - หน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี  คลิกเลย

         - คำสั่งแต่งตั้งหน.จนท.พัสดุ และจนท.พัสดุ  คลิกเลย

 3.การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 

             - หนังสือสั่งการการบันทึกบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์     คลิกเลย

             - การควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์      คลิกเลย

              -วิธี/ขั้นตอนการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน   ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิ้น    คลิกเลย

             - แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
             - คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ 22/45 ลว.8 ก.ค.46

 

4. หนังสือเวียนจากรมบัญชีกลาง 

        -  หนังสือเวียน   คลิกเลย

         - การติดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการการก่อสร้างของทางราชการ คลิกเลย

         - การส่งข้อความข่าวสารให้ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ  คลิกเลย

         - หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ของสำนักงบประมาณ  คลิกเลย

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ

ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0894207066

 

ไอพีคุณ
: 54.81.232.54
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 25/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 196477