หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
หนังสือเวียนอื่น ๆ

หนังสือ สพป.บึงกาฬ ที่ ศธ 04274/ว 372 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557  แจ้งสำเนาหนังสือจาก สพฐ.ดาวน์โหลดได้ที่นี่

1. ว พิเศษ 757 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP  ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

2. ว470 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 แกเไขเพิ่่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง

3. ว 286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 การตรวจสอบผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

4. ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 แนวทางการเปิดเผยราคากลางและงานก่อสร้างของทางราชการ

     -หลักเกณฑ์การจ้างเอกชนในการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ

*********************

หนังสือ สพป.บึงกาฬ ที่ ศธ 04274/5350  ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2556 แจ้งสำเนาหนังสือ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดได้ที่นี่                                     1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว00454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556   แนวทางการดำเนินการในระบบe-GP                                     ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP   ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

 *********************

หนังสือ สพป.บึงกาฬ ที่ ศธ 04274/258 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 แจ้งสำเนาหนังสือจาก สพฐ. ดาวน์โหลดได้ที่นี่

1. ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557

2. ว.35 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้งการปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของสพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2557

3. ว 3451 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

*********************

หน้งสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว211 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการเผิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

              

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ

ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0894207066

 

ไอพีคุณ
: 54.81.232.54
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 25/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 196481