หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document

หนังสือเวียน
เกี่ยวกับการบริหาร ควบคุมงบประมาณ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 58 ] วันที่ประกาศ : 2016-03-11
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2559
เพิ่มเติม ตาม ว 415 ลง.11 กพ.59 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 41 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-23
Spec ครุภัณฑ์ สพฐ. ปี2559
เกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 ของ สพฐ. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 664 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-23
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ่าใช้จ่ายในการจัดงาน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 137 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-08
กรณีศึกษาโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ในการใช้ประโชน์จากที่ดิน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 22 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-08
คือมือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
โดยวิธีปฏิบัติที่เป้นเลิศ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 12 ] วันที่ประกาศ : 2016-02-08
การปรับปรุงรายละเอียดปนะกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 51 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-13
แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0900/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 18 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-09
แนวทางปฏิบัติ
การใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำรวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 37 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-09
ตัวอย่างราคากลาง
ตัวอย่างราคากลางอาคารเรียน105/29 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 82 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-06
ตัวอย่าง tor และการจ้างแบบ e-bidding
แบบตัวอย่าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 319 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-04
แบบรูปรายการ อาคารเรียน
แบบสปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน 2 ชั้น ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 65 ] วันที่ประกาศ : 2015-11-09
เกณฑ์และคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 2559
04002/ว3290 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 184 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-30
กค 0423.3/ว4052 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการร ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 46 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-28
กค 0900/ว115 แนวทางการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
แนวทางการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 199 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-28
นร 0505/ว285 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 521 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-28
ข้อมูลงบประมาณ สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่้นปี 2559
รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ ที่ใช้บันทึกในระบบe-GP ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 52 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
ยกเว้นกำหนดรายละเอียดวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ยกเว้นกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 15 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางปกิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 37 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุใหม่
การกำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุ ว299 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคา
การลงบัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 66 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
อัตรดอกเบี้ยในการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 32 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
การปรับปรุงรายละเอียดปนะกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 28 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-21
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโย ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 21 ] วันที่ประกาศ : 2015-10-06
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 38 ] วันที่ประกาศ : 2015-09-30
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
การกันเงินไว้เบิกเหลื่่อมปี ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 38 ] วันที่ประกาศ : 2015-09-16
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินผู้เสนอราคาซื้อเอกสาร e-bidding
เปิดอ่าน : [ 47 ] วันที่ประกาศ : 2015-09-02
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุใหม่
เปิดอ่าน : [ 70 ] วันที่ประกาศ : 2015-09-02
แนวทางปฏิบัติการจัดหาด้วยวิธี e-bidding
เปิดอ่าน : [ 55 ] วันที่ประกาศ : 2015-09-02
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 และ 2557
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 และ 25 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 125 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-10
คุ่มือการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
รายละเอียดการกำหนดคุ่มือครุภัณฑ์ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 142 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-06
การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2557
รายการจัดสรรครุภัณฑ์2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 120 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-05
การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556
รายละเอียดเพื่มเติมปี 2556 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 56 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-05
การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี 2556
การจัดสรรและคุณลักษณะ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 13 ] วันที่ประกาศ : 2015-08-05
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 37 ] วันที่ประกาศ : 2015-06-15
การปรับเงินเดือน
การปรับเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทาการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 82 ] วันที่ประกาศ : 2015-06-15
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมของสพฐ. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 44 ] วันที่ประกาศ : 2015-06-10
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
คุ่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 43 ] วันที่ประกาศ : 2015-06-05
แนวปฏิบัติในการคืนเงินค่าเสาเข็มให้ทางราชการ
คืนเข็ม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 274 ] วันที่ประกาศ : 2015-04-30
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารที่รื้อถอน
แนวปฏิบิติ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 213 ] วันที่ประกาศ : 2015-02-02
คุณลักษณะครุภัณฑ์สพฐ.2558
รายการSpec ครุภัณฑ์ของสพฐ.ปี2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 415 ] วันที่ประกาศ : 2015-01-28
,มาตรการภาครัฐตามมติครม
มาตรการภาครัฐ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 44 ] วันที่ประกาศ : 2015-01-15
การจัดซื้อครุภัณฑ์2558
หนังสือสั่งการตามมติครม. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 85 ] วันที่ประกาศ : 2015-01-15
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
คสช.อนุมัติให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน31 สิงหาคม 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 120 ] วันที่ประกาศ : 2014-07-30
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
มอก.1494-2541โต๊ะเรียนและ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 228 ] วันที่ประกาศ : 2014-07-21
แจ้งเวียนหนังสือจากสพฐ.
แจ้งแนวปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุตามหนังสือของสพฐ. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 155 ] วันที่ประกาศ : 2014-07-09
แจ้งสำเนาหนังสือจาก สพฐ.
แจ้งสำเนาหนังสือ สพฐ. แนวปฏิบัติในการพัสดุ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 80 ] วันที่ประกาศ : 2014-06-20
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 80 ] วันที่ประกาศ : 2014-06-20
แบบฟอร์มจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
แบบฟอร์มการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 484 ] วันที่ประกาศ : 2014-06-11
แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียน
แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 573 ] วันที่ประกาศ : 2014-05-23
เกณฑ์คุณลักษณะชุดฝึกทักษะและโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
เกณฑ์คุณลักษะชุดฝึกทักษะก่อนประถมและโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 255 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 213 ] วันที่ประกาศ : 2014-04-24
แจ้งเวียนหนังสือราชการจากสพฐ.
แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 59 ] วันที่ประกาศ : 2014-04-17
แนวปฏิบัติการคืนค่าเสาเข็ม
แบบฟอร์มและขั้นตอนการคืนค่าเสาเข็ม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 143 ] วันที่ประกาศ : 2014-04-17
แจ้งระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ
สำเนาหนังสือสพฐ. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 80 ] วันที่ประกาศ : 2014-04-17
งดตอกเสาเข็ม
ก่อสร้างส้วมสปช.604/45 คืนค่าเสาเข็ม และคืนเงินให้ราชการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 82 ] วันที่ประกาศ : 2014-04-08
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 มกราคม 2557 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 62 ] วันที่ประกาศ : 2014-02-12
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 2549
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 103 ] วันที่ประกาศ : 2014-02-03
การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 0421.48 พิเศษ2/57 ลงวันที่ 24 ม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 59 ] วันที่ประกาศ : 2014-02-03
ชะลอการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557
ชะลอการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่้องจากสพฐ.ปรับปรุงSpec ใหม่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 59 ] วันที่ประกาศ : 2014-01-30
แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะชำนายการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชียวชาญ วิทยฐานะกรณีเกษียณ
แจ้งโอนเงินตกเบิก ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 87 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-18
เอกสารรายละเอียดประกอบการบรรยายการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP โดยสำนักงานคลังจังหวัด วันที่ 18 ธันวาคม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 129 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-18
แจ้งสำเนาหนังสือจาก สพฐ.
แจ้งสำเนาหนังสือจาก สพฐ. ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 49 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-03
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ในส่วนของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภายใน 9 ธันวาคม 56 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 46 ] วันที่ประกาศ : 2013-12-03
แบบรายงานขอจ้างลูกจ้างวิธีพิเศษ(ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่)
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ใช้ในการจัดจ้างและนำส่งเบิกจ่ายเงินที่ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 109 ] วันที่ประกาศ : 2013-11-19
ปฏิทินการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
ปฏิทินการจัดซื้อครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 69 ] วันที่ประกาศ : 2013-11-14
การเฝ้าระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรณีออกโฉนดที่ดิน
แบบฟอรฺ์มการมอบอำนาจชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ กรณีออกโฉนดที่ดินข้างเคียง ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 317 ] วันที่ประกาศ : 2013-11-14
หนังสือแจ้งอนุมัติเงินงวดจากสพฐ
อนุมัติเงินเงินค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 118 ] วันที่ประกาศ : 2013-11-12
แจ้งอนุมัติเงินงวดค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 57
สพฐ ที่ ศธ04002/ว2976 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 41 ] วันที่ประกาศ : 2013-10-31
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
สภาพปัญหาและความเป็นมา วิธีการได้มาที่ราชพัสดุ การขอใช้ที่ราชพัสดุ กา ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1337 ] วันที่ประกาศ : 2013-10-31
การครวจสอบและการจำหน่ายพัสดุประจำปี
แบบฟอร์มและขั้นตอนการตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 101 ] วันที่ประกาศ : 2013-10-30
คู่มือการจำหน่ายและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
คู่มือการจำหน่ายและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 128 ] วันที่ประกาศ : 2013-10-29
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ

ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0894207066

 

ไอพีคุณ
: 54.81.232.54
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 25/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 196476